Zawód Ratownik Medyczny bez wątpienia należy do grupy zawodów medycznych. Obecnie kompetencje naszej grupy zawodowej są bardzo szerokie. Odpowiadamy bezpośrednio za zdrowie i życie osób, którym udzielamy świadczeń zdrowotnych. Niestety nie zrozumiałym jest fakt, że do tej pory nie udało się przekonać ustawodawcę o konieczności powołania konsultanta dla zawodu ratownika medycznego. Stąd Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych utworzyło w ramach swoich struktur funkcję, która będzie odpowiednikiem tego stanowiska.

Zgodnie z zapisami naszego Statutu utworzyliśmy funkcję Krajowego Eksperta ds. ratownictwa medycznego. Na to stanowisko w dniu 8 lutego, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków został powołany
dr n. med. Michał Starosolski.

1.   Da zadań Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego neleży:

a.   Podejmowanie działań związanym z wyznaczaniem kierunku modyfikacji uprawnień zawodowych ratownika medycznego;
b.   Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do projektów aktów prawnych związanych z zawodem ratownika medycznego oraz innymi zawodami medycznymi;
c.   Wydawanie opinii związanych z wykonywaniem czynności zawodowych przez ratownika medycznego, również w odniesieniu do zgodności z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie z uwzględnieniem dostępności metod i środków;
d.   Występowanie do instytucji kontrolnych z wnioskiem przeprowadzenie kontroli jakości wykonywania świadczeń zdrowotnych w związku z powziętą informacją nieprawidłowościach w tym zakresie.

2.   W celu realizacji powyższych zadań Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego może posiłkować się opiniami innych specjalistów.

3.   Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego musi wykonywać swoje czynności w sposób bezstronny.

Czytaj również: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/PTRM-powolalo-krajowego-eksperta-ds-ratownictwa-medycznego,191974,8.html