Obecnie w Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych funkcję Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego pełni, na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z dnia 2 września 2023 r., Nr 20/2023, Pan dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap.

Zadaniem Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest:

  • podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem kierunku modyfikacji uprawnień zawodowych ratownika medycznego;
  • zajmowanie stanowiska w odniesieniu do projektów aktów prawnych związanych z zawodem ratownika medycznego oraz innymi zawodami medycznymi;
  • wydawanie opinii związanych z wykonywaniem czynności zawodowych przez ratownika medycznego, również w odniesieniu do zgodności z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie
    z uwzględnieniem dostępności metod i środków;
  • występowanie do instytucji kontrolnych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości wykonywania świadczeń zdrowotnych w związku z powziętą informacją o nieprawidłowościach w tym zakresie.

W celu realizacji powyższych zadań Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego może posiłkować się opiniami innych specjalistów.

Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego musi wykonywać swoje czynności w sposób bezstronny.

Informacja o dostępnych formach kontaktu z Krajowym Ekspertem do spraw ratownictwa medycznego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest dostępna w zakładce: “Kontakt“.