Najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane zgodnie z zapisami Statutu.

Do uprawnień zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

 • Przyjmowanie uchwał dotyczących działalności merytorycznej i naukowej Towarzystwa
 • Przyjmowanie uchwał dotyczących działalności finansowej Towarzystwa i przyjmowania sprawozdań finansowych oraz udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Wybór Prezesa Elekta
 • Wybór Członków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • Wybór Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych
 • Wybór Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego
 • Podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa
 • Podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa lub członków Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uchwały podejmuje zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne podczas posiedzenia Walnego Zebrania dotyczy wyboru i odwołania osób kandydujących na stanowiska do Władz Towarzystwa i Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych oraz Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego. W pozostałych sprawach głosowania są jawne.

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział wszyscy uprawnieni Członkowie Zwyczajni i Członkowie Honorowi.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno odbywać się co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa powiadamia członków – za pomocą informacji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

W szczególnych przypadkach Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się korespondencyjnie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zasady głosowania korespondencyjnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków określa regulamin, który musi być przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane na wniosek:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa, przedstawiony w formie uchwały
 • Komisji Rewizyjnej – na podstawie jej uchwały, przekazanej Zarządowi Głównemu Towarzystwa, który ma obowiązek realizacji tej uchwały

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa powiadamia członków – za pomocą informacji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

W szczególnych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się korespondencyjnie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zasady głosowania korespondencyjnego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, określa regulamin, który musi być przyjęty przez Walne Zebranie Członków.