Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM) powołuje i odwołuję Radę Naukową Towarzystwa. Rada Naukowa Towarzystwa działa na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Główny PTRM i powołany jego uchwałą.

Rada Naukowa PTRM działa zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Naukowej PTRM, który został ustanowiony Uchwałą Zarządu Głównego PTRM z dnia 6 kwietnia 2018 r. nr 19/2018 r. Regulamin określa zasady i tryb działania Rady Naukowej PTRM.

W skład Rady Naukowej PTRM wchodzi: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz oraz Członkowie. Przewodniczącego Rady powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Prezesa PTRM. Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków Rady Naukowej powołuje Zarząd Główny PTRM na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej PTRM.

Do zadań Rady Naukowej PTRM należy:

 • wyznaczaniu kierunków i definiowaniu obszarów aktywności naukowej PTRM;
 • animowanie i koordynowanie działalności naukowej PTRM;
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla wydarzeń naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PTRM;
 • działalności wydawniczej – w szczególności publikowanie prac naukowych, w tym materiałów prezentowanych na konferencjach organizowanych przez PTRM;
 • opiniowaniu udzielanych przez Zarząd Główny patronatów naukowych, na wniosek Zarządu Głównego PTRM;
 • recenzowaniu prac naukowych Członków i Sympatyków PTRM i wydawnictw PTRM.

W skład Rady Naukowej PTRM wchodzą:

 • dr n. med. Ireneusz Barziej – Przewodniczący
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Patryk Rzońca – Członek
 • dr n. o zdr. Jarosław Madowicz – Członek
 • dr n. med. Jacek Wawrzynek – Członek
 • dr n. med. Marcin Koszowski – Członek
 • dr n. społ. Adam Bernert – Członek
 • dr n. o kult. fiz. Beata Zysiak-Christ – Członek
 • mgr Ireneusz Szafraniec – Członek
 • mgr Piotr Szwedziński – Członek

Informacja o dostępnych formach kontaktu z Przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest dostępna w zakładce: “Kontakt“.

Przewodniczący Rady Naukowej PTRM
dr n. med. Ireneusz Barziej

Ireneusz Barziej (ur. 06.05.1968 w Nysie); żona Lidia, córka Kinga; pielęgniarz, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki.

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie (2005) oraz Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2014).

Od 1993 zatrudniony w ZOZ Nysa: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy. W 2007 podjął obowiązki nauczyciela w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie). Jako nauczyciel akademicki opiekuje się Studenckim Kołem Naukowej Medycyny Ratunkowej COR, koordynuje liczne akcje propagujące ideę podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy m.in. Przedszkolak Ratuje; autor dwóch podręczników wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie oraz licznych artykułów naukowych. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków SKNMR COR „COR CORDIS”.

Zainteresowania: praca naukowa, szeroko pojęta literatura, turystyka rowerowa, turystyka górska.

Z Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych związany od początku jego działalności, obecnie przewodniczący Rady Naukowej PTRM

dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
Członek Rady Naukowej PTRM

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – licencjat z ratownictwa medycznego oraz Śląskiego Uniwersytet Medyczny w Katowicach – magister zdrowia publicznego.

Ukończył studia podyplomowe:  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – MBA w ochronie zdrowia, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – “Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny”, Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach – “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, Uniwersytet Śląski – “Zarządzanie sytuacją kryzysową”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – “Wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, Uniwersytet Medycznym w Poznaniu – “Zioła w profilaktyce i terapii”.

Kilkunastoletni staż pracy w pogotowiu ratunkowym, następnie dyrektor Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Naczelnik Wydziału ds. Służb Mundurowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o.
Biegły sądowy w sprawach z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Doświadczenie akademickie i naukowe: Ekspert ds. zdrowia w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Były prodziekan ds. ratownictwa medycznego w WSPS w Dąbrowie Górniczej, obecnie adiunkt na Wydziale Fizjoterapii WSB w Dąbrowie Górniczej. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych. Autor i współautor kilkunastu artykułów.

dr n. med. Jacek Wawrzynek
Członek Rady Naukowej PTRM

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ratownik medyczny z Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

Recenzent w branżowym czasopiśmie „Na Ratunek”, autor publikacji, rozdziałów w podręcznikach i dwóch edycji praktycznych standardów postępowania.

Finalista mistrzostw w ratownictwie medycznym, m.in. mistrz śląska, wicemistrz Polski i wicemistrz Europy, a w 2022 lider zwycięskiej drużyny na mistrzostwach Rallye Rejviz w Czechach.

Odznaczony „Medalem za ofiarność i odwagę” przez Prezydenta RP oraz złotą odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego” przez Marszałka województwa.

dr n. med. Marcin Koszowski
Członek Rady Naukowej PTRM

Ratownik medyczny w Powiatowej Stacji Ratownictwa medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Absolwent kierunku „Zarządzanie kryzysowe” Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Autor artykułów naukowych i współautor rozdziałów w podręcznikach.

Wykładowca CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wielokrotny uczestnik i sędzia mistrzostw w ratownictwie medycznym w kraju i za granicą (Czechy, Litwa, Izrael, USA).

mgr Ireneusz Szafraniec
Członek Rady Naukowej PTRM

Absolwent: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie – licencjat z ratownictwa medycznego, Instytutu Zdrowia Publicznego na kierunku Zdrowie Publiczne w zakresie Ratownictwo Medyczne
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Zdrowia Publicznego na kierunku Zdrowie Publiczne– magister zdrowia publicznego.

Ukończył studia podyplomowe: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – MBA w ochronie zdrowia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe w zakresie – Zarządzanie i Administracja w Jednostkach Ochrony Zdrowia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe w Zakresie – Logistyka i Zarządzanie Kryzysowe.

Koordynator zespołów ratownictwa medycznego w ZOZ Nysa.

Wykładowca w PWSZ w Nysie w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku ratownictwo medyczne. Autor i współautor kilkunastu artykułów.

mgr Piotr Szwedziński

Członek Rady Naukowej PTRM

Absolwent: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – licencjat z ratownictwa medycznego oraz magister zdrowia publicznego.

Ukończył studia podyplomowe: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – MBA w ochronie zdrowia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – “Zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Pełnomocnik dyrektora ds. Ratownictw Medycznego i Organizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu. Ratownik Medyczny ZRM w stacji w Dąbrowie Górniczej. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – zastępca kierownika stacji Katowice. Zwycięzca X Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Bielsku-Białej w 2015 r.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – prodziekan ds. organizacji i ratownictwa medycznego. Autor i współautor kilkunastu artykułów.