Nasza misja to:

 • Podejmowanie działań zmierzających do konsolidacji środowiska ratowników medycznych i ratowników
 • Podejmowanie działań naukowych w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych
 • Opiniowanie programów nauczania przed i podyplomowego z zakresu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny oraz innych zawodów medycznych, w których zastosowanie mają dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych
 • Reprezentowanie polskich ratowników medycznych i ratowników oraz członków Towarzystwa w kraju i za granicą
 • Promowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym w kraju i na świecie
 • Wspieranie ratowników medycznych i ratowników w podejmowaniu pracy naukowej
 • Propagowanie dorobku naukowego w tym upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego
 • Podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego
 • Branie czynnego udziału w organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie oraz współudział w powoływaniu przedstawicieli zawodu ratownika medycznego do gremiów związanych z wykonywaniem tego zawodu
 • Udział w opracowywaniu aktów prawnych związanych z organizacją ochrony zdrowia w Polsce, a w szczególności związanych z zawodem ratownika medycznego oraz systemem ratownictwa medycznego
 • Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz kształcenia przed i podyplomowego w zawodzie ratownik medyczny oraz wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych
 • Wspieranie i promowanie oraz propagowanie wydarzeń i podmiotów działających lub wspierających promocję zdrowia
 • Podejmowanie działań związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych
 • Umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny ratunkowej oraz ratownictwa medycznego
 • Służenie jako płaszczyzna współpracy ratowników medycznych ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych
 • inspirowanie ratowników medycznych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Towarzystwo realizuje swoją misję między innymi poprzez:

 • Współpracę ze swoimi członkami
 • Organizowanie zebrań, posiedzeń i zjazdów naukowych
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej
 • Wydawanie opinii w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu mających zastosowanie w zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych, szczególnie w tych w których zastosowanie ma medycyna ratunkowa jak również mających zastosowanie w systemie ratownictwa medycznego
 • Szeroką współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami zawodowymi i pozarządowymi w tym stowarzyszeniami i związkami zawodowymi w celu dbania o dobro swoich członków
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych i branie udziału w gremiach wyznaczonych do opracowywania i uzgadniania tych aktów
 • Opracowywanie i wydawanie przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych opinii, rekomendacji oraz patronatów nad publikacjami naukowymi, podręcznikami, monografiami, literaturą zawodową oraz organizowanymi konferencjami, sympozjami, zjazdami, zebraniami naukowymi itp.
 • Tworzenie w swoich strukturach sekcji i komisji tematycznych
 • Promowanie i reklamowanie wydarzeń i podmiotów, które są zaangażowane lub deklarują wsparcie działań dla promocji zdrowia lub wsparcie dla środowiska medycznego
 • Podejmowanie i prowadzenie badań naukowych
 • Realizację profesjonalnych działań w obszarze ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i pedagogiki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej ze Statutem
 • Udzielanie świadczeń medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych
 • Organizowanie punktów pomocy medycznej stacjonarnej i mobilnej, organizowanie szpitala polowego