Wybór Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych należy do uprawnień zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Wybór jest dokonywany w głosowaniu tajnym. W przypadku nie wybrania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, osoby na funkcję Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych, na wniosek Prezesa, Zarząd Główny Towarzystwa może w drodze uchwały powierzyć pełnienie takiej funkcji wskazanej osobie, na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Tryb taki dotyczy również sytuacji rezygnacji lub odwołania osoby z takiej funkcji.

Rzecznik Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wchodzi z głosem doradczym w skład Zarządu Głównego Towarzystwa.

W uzasadnionych przypadkach można łączyć funkcje Prezesa Elekta lub Past Prezesa z funkcją: Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych, Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego lub Rzecznika Prasowego.

Rzecznikiem Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych może być osoba, która:

  • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych;
  • posiada ważny zawód ratownika medycznego;
  • posiada, co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej z ochroną zdrowia;
  • posiada, co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie ratownika medycznego potwierdzony złożonym oświadczeniem;
  • daje rękojmię należytego sprawowania tej funkcji.

Kadencja Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych trwa 5 lat.

Odwołanie z funkcji Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych przed upływem jego kadencji, na którą został wybrany, może nastąpić w głosowaniu na wniosek uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 25 Członków Zwyczajnych lub/i Honorowych – złożony do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Uchwałę o odwołaniu Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych przed upływem jego kadencji podejmuje się bezwzględną większością głosów (liczba osób głosujących stanowi, co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).

Zadaniem Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest:

  • podejmowanie działań w kierunku propagowania etycznego wykonywania zawodu ratownika medycznego przez środowisko ratowników medycznych;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach budzących wątpliwości, co do etycznego zachowania się ratowników medycznych podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • podejmowanie inicjatyw lub branie udziału w procesach legislacyjnych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
  • kierowanie do Sądu Koleżeńskiego wniosków w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad, o których mowa w § 15 ust. 3 Statutu PTRM przez Członka Towarzystwa.

Obecnie funkcję Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych w Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych pełni Pan Michał Rupik.

Pan Michał Rupik
Rzecznik Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Od 1992 roku związany z ratownictwem medycznym. Czynny zawodowo ratownik medyczny, obecnie pracujący na stanowisku Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz jako ratownik medyczny w zespole ratownictwa medycznego.

Pracował również na stanowiskach: dyspozytora medycznego, dyspozytora transportu sanitarnego i ratownika medycznego w zespole transportu medycznego. W latach 2003-2021 pełnił funkcje kierownicze w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Posiada duże doświadczenie samorządowe, radny rady miejskiej Mikołowa od 2006 roku. Audytor wewnętrzny systemu ISO w latach 2010-2018.

W 1995 roku uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego w Zespole Szkół Medycznych w Katowicach. W kolejnych latach ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Inżynieryjnym, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: zarządzania firmą na rynkach krajowych i zagranicznych oraz zarządzania kadrami. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej.

Informacja o dostępnych formach kontaktu z Rzecznikiem Etyki Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych jest dostępna w zakładce: “Kontakt“.