DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych określa Statut w artykule 10. Można je także opisywać wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku ratowników medycznych.

 

KORZYŚCI INDYWIDUALNE:

 • Wsparcie w podejmowaniu działalności naukowej
 • Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do wytycznych i standardów postępowania w zawodzie ratownika medycznego
 • Wsparcie w przypadku konieczności interpretacji obowiązujących aktów prawnych dotyczących ratownika medycznego
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach, konferencjach i Sympozjach organizowanych przez Towarzystwo
 • Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa
 • Promowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz współpracy z instytucjami
  i organizacjami związanymi z medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym w kraju i na świecie

 

KORZYŚCI ŚRODOWISKA:

 • Konsolidacja środowiska ratowników medycznych
 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu ratownika medycznego (ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie, rozporządzenia do ustaw które dotyczą ratownika medycznego
 • Czuwanie nad etyką zawodową
 • Tworzenie wytycznych i standardów postępowania dla ratowników medycznych
 • Reprezentowanie ratowników medycznych w Polsce i na świecie,
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • Zwyczajnych
 • Honorowych
 • Wspierających
 • Rezydentów

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 • Członkiem Zwyczajnym PTRM może być każdy obywatel polski, który posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego.
 • Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie pisemnej deklaracji członkostwa w PTRM. Deklaracja członkostwa w PTRM jest dostępna na końcu artykułu.
 • Na deklaracji członkowskiej w części dotyczącej rekomendacji, należy uzyskać podpisy dwóch członków zwyczajnych PTRM wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki.
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską należy przesłać listownie do siedziby PTRM na adres: ul. Magnolii 4, 43-100 Tychy.
 • Członka Zwyczajnego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie złożonej pisemnej deklaracji członkostwa w PTRM.
 • Przedstawiciel Zarządu Głównego PTRM zawiadamia kandydata o przyjęciu w szeregi członków PTRM oraz wysokości i sposobie regulowania składek.
 • Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTRM.

 

Członkostwo honorowe może nadać Zarząd Główny Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub w dziedzinie medycyny ratunkowej, systemie ratownictwa medycznego lub ochronie zdrowia, na wniosek Komisji Opiniodawczej ds. Członków Honorowych Towarzystwa na podstawie jej regulaminu.

Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna albo osoba prawna inna niż spełniająca wymagania dla Członka Zwyczajnego, na jej wniosek, która wniesie roczną składkę członkowską na zasadach i w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa oraz uzyskała wcześniej pozytywną opinię Zarządu Głównego Towarzystwa wydaną w drodze uchwały.

Członkiem Rezydentem może być obywatel polski, który spełnia wymogi zapisu art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo odmówić zatwierdzenia kandydatury Członka z ważnych powodów, o których należy powiadomić kandydata.

Dodatkowo Sympatykiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która zapoznała się z treścią Statutu Towarzystwa i popiera jego działalność.

 

Do pobrania:

Deklaracja Członka Zwyczajnego PTRM do podpisu tradycyjnego

Deklaracja Członka Zwyczajnego PTRM do podpisu elektronicznego

Deklaracja Członka Rezydenta PTRM

Deklaracja Sympatyka PTRM