Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI BONUM PRO ALIIS” ma charakter honorowy i może być przyznane ratownikowi medycznemu, który oprócz spełnienia kryteriów określonych ww. Regulaminie, swoją postawą nie narusza norm etycznych.

O przyznaniu ratownikowi medycznemu odznaczenia, decyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, na wniosek Kapituły Odznaczenia KRZYŻA ZASŁUGIBONUM PRO ALIIS”.

Odznaczenie przyznaje się w poniższych kategoriach:

  • Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia,
  • Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego,
  • Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego,
  • Autorytet dla środowiska ratowników medycznych,
  • Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Ratownik medyczny, może otrzymać odznaczenie tylko jeden raz, w każdej z kategorii.

Wniosek o przyznanie ww. odznaczenia składa się na ręce ww. Kapituły za pomocą formularza stanowiącego załącznik do ww. regulaminu. Wniosek musi zostać dokładnie wypełniony wraz
z uzasadnieniem, oraz podpisanymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski o przyznanie odznaczenia składa się w terminie do 30 kwietnia danego roku (liczy się data wpływu wniosku do PTRM), drogą pocztową na adres Polskiego Towarzystwa Ratowników medycznych:

  • Magnolii 4, 43-100 Tychy,

lub elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres:

O przyznaniu ratownikowi medycznemu ww. odznaczenia, decyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, na wniosek Kapituły Odznaczenia KRZYŻA ZASŁUGIBONUM PRO ALIIS”.