Wysokość składki członkowskiej w danym roku ustalana jest co roku przez Zarząd PTRM w drodze uchwały. W 2024 roku obowiązuje uchwała nr 26/2023 z dnia 30 grudnia 2023 roku. Składka członkowska w 2024 roku wynosi:

  • dla Członków Zwyczajnych: 125,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2024 roku;
  • dla Członków Wspierających: 125,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2024 roku;
  • dla Członków Rezydentów: 50,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2024 roku;
  • dla Członków Sympatyków: 50,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2024 roku.

W przypadku Członków Zwyczajnych i Wspierających istnieje możliwość płatności składka rocznej
w dwóch ratach. W przypadku płatności składki rocznej w dwóch ratach, składka pozostaje powiększona i wynosi:

  • I rata: 75,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2024 roku;
  • II rata: 75,00 złotych – płatna w terminie do 30 września 2024 roku.

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający, którzy zostali przyjęci w trakcie 2024 roku, zobowiązani są do uiszczenia składki rocznej w kwocie proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których posiadają nadany taki status uchwałą przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Miesięczna kwota tej składki wynosi 12,50 złotych.
Proporcjonalność opłacania składki, o której mowa powyżej, nie dotyczy Członków Rezydentów oraz Sympatyków Towarzystwa.

Ww. składki należy uiścić poprzez wpłatę na konto bankowego PTRM:

ING 40 1050 1399 1000 0090 8051 2453