Wysokość składki członkowskiej w danym roku ustalana jest co roku przez Zarząd PTRM w drodze uchwały. W 2023 roku obowiązuje uchwała nr 13/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku. Składka członkowska w 2023 roku wynosi:

  • dla Członków Zwyczajnych: 100,00 złotych – płatna w terminie do 31 stycznia 2023 roku;
  • dla Członków Wspierających: 100,00 złotych – płatna w terminie do 31 stycznia 2023 roku;
  • dla Członków Rezydentów: 30,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2023 roku;
  • dla Członków Sympatyków: 30,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2023 roku.

W przypadku Członków Zwyczajnych i Wspierających istnieje możliwość płatności składka rocznej
w dwóch ratach. W przypadku płatności składki rocznej w dwóch ratach, składka pozostaje powiększona i wynosi:

  • I rata: 60,00 złotych – płatna w terminie do 31 marca 2023 roku;
  • II rata: 60,00 złotych – płatna w terminie do 30 września 2023 roku.

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający, którzy zostali przyjęci w trakcie 2023 roku, zobowiązani są do uiszczenia składki rocznej w kwocie proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których posiadają nadany taki status uchwałą przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Miesięczna kwota tej składki wynosi 10,00 złotych.
Proporcjonalność opłacania składki, o której mowa powyżej, nie dotyczy Członków Rezydentów oraz Sympatyków Towarzystwa.

Ww. składki należy uiścić poprzez wpłatę na konto bankowego PTRM:

ING 40 1050 1399 1000 0090 8051 2453