Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych na podstawie §29 ust. 14 w drodze uchwały nr 12/2020 z dnia 27 czerwca 2020 r. powołał do życia Polski Korpus Ratownictwa Medycznego.


Uchwała Zarządu PTRM w sprawie powołania Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego.

Polski Korpus Ratownictwa Medycznego jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, nie posiada osobowości prawnej i podlega Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

Polski Korpus Ratownictwa Medycznego został powołany w celu podejmowania działań w zakresie:

 • misji medycznych;
 • akcji zdrowotnych;
 • działań ratowniczych;
 • wsparcia lub podejmowania działań medycznych;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • edukacji.

Korpus działa na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i musi zostać powołany w drodze uchwały.

Korpusem dowodzi Komendant, który zostaje powołany w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych na wniosek Prezesa.

Do obowiązków Komendanta należy:

 • podejmowanie działań, które prowadzą do realizacji celów utworzenia Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego;
 • budowanie kadry;
 • pozyskiwanie środków finansowych w celu sprawnego funkcjonowania Korpusu;
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących działalności Korpusu;
 • zarządzanie działalnością Korpusu;
 • dbania o dobre imię Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i Korpusu.

Pierwszym Komendantem Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego został powołany Pan Piotr Taraszko, który pełnił swoją funkcję do dnia 4 marca 2022 r.
Drugim i obecnym Komendantem Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego w drodze uchwały nr 2/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z dnia 4 marca 2022 roku został powołany Pan Andrzej Wojnarowski.

mgr Andrzej WojnarowskiKomendant Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego

Wykształcenie:
Liceum Medyczne w Brzegu – pielęgniarz dyplomowany
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – licencjat z ratownictwa medycznego

Studia podyplomowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – “Zarządzanie w służbie zdrowia”

Doświadczenie zawodowe:
Brzeskie Centrum Medyczne – pielęgniarz, kierownik izby przyjęć, ratownik medyczny koordynujący w dziale ratownictwa medycznego
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – ratownik medyczny – kierowca
ZOZ w Oławie (SOR) – ratownik medyczny
Nauczyciel w Policealnym Studium Medycznym KADRA we Wrocławiu oraz Zespole Szkół Medycznych w Brzegu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (Wrocław) – autor zadań egzaminacyjnych, egzaminator, recenzent
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – promotor i recenzent prac dyplomowych
Stobrawskie Centrum Medyczne – dyrektor d/s lecznictwa

Uchwała Zarządu PTRM w sprawie powołania obecnego Komendanta Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego.

Członkiem Korpusu może zostać osoba, która:

 • posiada zawód: lekarza, lekarza dentysty, ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, opiekuna medycznego;
 • posiada status ratownika;
 • jest studentem uczelni wyższej na kierunku medycznym, zgodnie z zawodami wymienionymi powyżej;
 • posiada zawód lub certyfikowane umiejętności przydatne do realizacji działań podejmowanych przez Korpus;
 • zapoznała się z Regulaminem Korpusu i złożyła deklarację wstąpienia do Korpusu.

Członkowie Korpusu noszą umundurowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Korpusu.

Członkowie Korpusu mają obowiązek do wzajemnego szacunku. Członków Korpusu obowiązuje zachowywanie tajemnicy służbowej związanej z udzielaniem świadczeń medycznych.

Działalność Członków w Korpusie dzieli się na nieodpłatną i odpłatną.

O ewentualnym wynagrodzeniu za poszczególne aktywności, w których biorą udział Członkowie Korpusu decyduje Komendant Korpusu w drodze wydanego rozkazu pisemnego, po wcześniejszej zgodzie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Podległość służbowa

Komendant Korpusu podlega Prezesowi zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
Kadra Korpusu podlega Komendantowi Korpusu. W Korpusie obowiązuje hierarchiczna podległość służbowa. Członkowie Korpusu otrzymują stopnie, które są nadawane przez Komendanta Korpusu. Podstawą do przyporządkowania stopnia do osoby i funkcji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Korpusu.

Struktura organizacyjna Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego.

Możliwości i podejmowane działania

Polski Korpus Ratownictwa Medycznego posiada zasoby by tworzyć punkty medyczne w sytuacji nadzwyczajnych.
Miało to swój szczególny wymiar kiedy działając jako podmiot leczniczy Polski Korpus Ratownictwa Medycznego prowadził punkty medyczne dla uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie.
Polski Korpus Ratownictwa Medycznego opiera się na wolontariuszach. W zasobach Korpusu mamy deklarację współpracy około 200 osób, w tym lekarzy, ratowników medycznych, ratowników KPP oraz innych osób których kwalifikacje mogą się przydać w organizacji zadań przez Korpus.

 a
 a