ROZDZIAŁ I
NAZWA I OBSZAR DZIAŁANIA
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU
SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych”, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§ 2
Stowarzyszenie może używać skrótu: PTRM.

§ 3

 1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach i aktualnie obowiązujących aktach prawnych oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Towarzystwo ma charakter towarzystwa naukowego, w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu oraz towarzystwa zawodowego związanego z kształceniem i wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.

§ 4
Obszarem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Siedzibą Towarzystwa jest: miasto Tychy.

§ 6
Towarzystwo może używać logo będącego znakiem graficznym Towarzystwa, którego wzór graficzny musi być nadany uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 7

 1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Zarząd Główny; oraz właściwym adresem.
 2. Towarzystwo może używać sztandaru. Wzór graficzny sztandaru musi być nadany uchwałą Walnego Zebrania Członków. Sztandar może być używany tylko zgodnie z ceremoniałem opisanym w Regulaminie Sztandaru, nadanym uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 8

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków, funduszach pozyskiwanych z tytułu składek członkowskich, opłatach wnoszonych przez członków wspierających oraz darowiznach.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
  1. PKD 46.46.Z; – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
  2. PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  3. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  4. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
  5. PKD 58.13 Wydawanie gazet;
  6. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  7. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  8. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  9. PKD 73.1 – Reklama;
  10. PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  11. PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  12. PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  13. PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  14. PKD 73.2 – Badanie rynku i opinii publicznej;
  15. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  16. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  17. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  18. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  19. PKD 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego;
  20. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  21. PKD 86.10.Z – Działalność szpitali.

3. Zyski z działalności gospodarczej służyć będą finansowaniu działalności statutowej i nie mogą być przeznaczane do podziału między Członków Towarzystwa.
4. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być również prowadzona przez udział w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
5. Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Towarzystwo musi być podjęta w drodze uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa. Do tego czasu Towarzystwo nie może prowadzić działalności gospodarczej.
6. Towarzystwo może zawierać umowy i porozumienia w sprawie współpracy w celu realizacji zapisów Statutu z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
7. Towarzystwo może być członkiem innych podmiotów o charakterze krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym o zbieżnym profilu działalności.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane na podstawie podjętej uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie podjętej uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa lub na podstawie innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA

§ 10

Cele Towarzystwa to:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do konsolidacji środowiska ratowników medycznych i ratowników.
 2. Podejmowanie działań naukowych w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych.
 3. Opiniowanie programów nauczania przed i podyplomowego z zakresu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny oraz innych zawodów medycznych, w których zastosowanie mają dziedziny nauk wymienione w ust. 2.
 4. Reprezentowanie polskich ratowników medycznych i ratowników oraz członków Towarzystwa w kraju i za granicą.
 5. Promowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym w kraju i na świecie.
 6. Wspieranie ratowników medycznych i ratowników w podejmowaniu pracy naukowej.
 7. Propagowanie dorobku z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego.
 8. Podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego.
 9. Branie czynnego udziału w organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie oraz współudział w powoływaniu przedstawicieli zawodu ratownika medycznego do gremiów związanych z wykonywaniem tego zawodu.
 10. Udział w opracowywaniu aktów prawnych związanych z organizacją ochrony zdrowia w Polsce, a w szczególności związanych z zawodem ratownika medycznego oraz systemem ratownictwa medycznego.
 11. Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz kształcenia przed i podyplomowego w zawodzie ratownik medyczny oraz wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.
 12. Wspieranie i promowanie oraz propagowanie wydarzeń i podmiotów działających lub wspierających promocję zdrowia.
 13. Podejmowanie działań związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych.

§ 11

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę ze swoimi członkami.
 2. Organizowanie zebrań, posiedzeń i zjazdów naukowych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej.
 4. Wydawanie opinii w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu mających zastosowanie w zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych, szczególnie w tych w których zastosowanie ma medycyna ratunkowa jak również mających zastosowanie w systemie ratownictwa medycznego.
 5. Szeroką współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami zawodowymi i pozarządowymi w tym stowarzyszeniami i związkami zawodowymi w celu dbania o dobro swoich członków.
 6. Opiniowanie projektów aktów prawnych i branie udziału w gremiach wyznaczonych do opracowywania i uzgadniania tych aktów.
 7. Opracowywanie i wydawanie przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych opinii, rekomendacji oraz patronatów nad publikacjami naukowymi, podręcznikami,  monografiami, literaturą zawodową oraz organizowanymi konferencjami, sympozjami, zjazdami, zebraniami naukowymi itp.
 8. Tworzenie w swoich strukturach sekcji i komisji tematycznych.
 9. Promowanie i reklamowanie wydarzeń i podmiotów, które są zaangażowane lub deklarują wsparcie działań dla promocji zdrowia lub wsparcie dla środowiska medycznego.
 10. Podejmowanie i prowadzenie badań naukowych.
 11. Realizację profesjonalnych działań w obszarze ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i pedagogiki.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej ze Statutem.
 13. Udzielanie świadczeń medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych.
 14. Organizowanie punktów pomocy medycznej stacjonarnej i mobilnej, organizowanie szpitala polowego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA TOWARZYSTWA

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających.
 4. Rezydentów.

§ 13

 1. Członkiem Zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego.
 2. Członka Zwyczajnego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 i 1a do Statutu), na najbliższym zebraniu zarządu Głównego Towarzystwa. W przypadku wątpliwości dotyczącej posiadania tytułu zawodowego ratownika medycznego Zarząd Główny Towarzystwa może wymagać potwierdzenia tego uprawnienia przez przedłożenie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
 3. Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo odmówić zatwierdzenia kandydatury Członka Zwyczajnego z ważnych powodów, o których należy powiadomić kandydata.
 4. Kandydat na Członka Zwyczajnego ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa za pośrednictwem Zarządu Głównego Towarzystwa.
 5.  Zapisy ust. 2 – 4 nie dotyczą członka zebrania założycielskiego, który w dniu zebrania założycielskiego złoży deklarację na ręce przewodniczącego zebrania założycielskiego i staje się na tej podstawie Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa.

§ 14

Członek Zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
 2. Udziału w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Działania w sekcjach naukowych oraz komisjach na zasadach określonych w ich regulaminie.
 4. Używać legitymacji Członka Towarzystwa, której wzór zostanie nadany Uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.
 5. Używać Odznaki Członka Towarzystwa, której wzór odzwierciedla logo nadane zgodnie z § 6 niniejszego Statutu.

§ 15

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa.
 3. Przestrzegania etyki zawodowej i norm życia społecznego.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach i w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji Członka Zwyczajnego, złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, na podstawie podjętej uchwały.
 3. Wykluczenia, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu lub wizerunkowi zawodu ratownika medycznego.
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 17

 1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
 2. Postępowanie w pierwszej instancji odbywa się przed Sądem Koleżeńskim, który wydaje orzeczenie, od którego przysługuje osobie, w sprawie, w której wydano orzeczenie lub Rzecznikowi Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych prawo odwołania w terminie 14 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Zarządu Głównego Towarzystwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest ostateczna.

§ 18

 1. Członkostwo honorowe może nadać Zarząd Główny Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub w dziedzinie medycyny ratunkowej, systemie ratownictwa medycznego lub ochronie zdrowia, na wniosek Komisji Opiniodawczej ds. Członków Honorowych Towarzystwa na podstawie jej regulaminu.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu Głównego Towarzystwa w tym Prezesa lub Past Prezesa lub Prezesa Elekta.
 3. Nazwiska osób, którym Zarząd Główny Towarzystwa nadał godność Członka Honorowego, podaje do wiadomości Walnego Zebrania Członków Towarzystwa wraz z uzasadnieniem Prezesa, za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. Członkostwa Honorowego nabywa Past Prezes, w momencie ustępowania ze swojej funkcji.

§ 19

 1. Członek Honorowy posiada uprawnienia Członka Zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego, z wyjątkiem Członka Honorowego, o którym mowa w § 18 ust. 4.
 2. Członek Honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Prezesa po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniodawczej ds. Członków Honorowych Towarzystwa.
 4. O pozbawieniu członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem Prezes informuje najbliższe Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 20

 1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna albo osoba prawna inna niż opisana w § 13, na jej wniosek, która wniesie roczną składkę członkowską na zasadach i w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa oraz uzyskała wcześniej pozytywną opinię Zarządu Głównego Towarzystwa wydaną w drodze uchwały.
 2. W szczególnych przypadkach Członek Wspierający może być zwolniony z uiszczania składki członkowskiej. Zwolnienia dokonuje Zarząd Główny Towarzystwa w drodze uchwały.
 3. Członkostwa wspierającego pozbawia Zarząd Główny Towarzystwa w drodze uchwały.

§ 21

Członek Wspierający ma prawo do:

 1. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, bez prawa głosu i bez prawa wyborczego.
 2. Działania w sekcjach naukowych oraz komisjach na zasadach określonych w ich regulaminie.

§ 21a

 1. Członkiem Rezydentem może być obywatel polski, który spełnia wymogi zapisu art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 2. Członka Rezydenta przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3 do Statutu), na najbliższym zebraniu zarządu Głównego Towarzystwa. W przypadku wątpliwości dotyczącej posiadania tytułu ratownika, Zarząd Główny Towarzystwa może wymagać potwierdzenia tego uprawnienia przez przedłożenie dokumentu uprawniającego.
 3. Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo odmówić zatwierdzenia kandydatury Członka Rezydenta z ważnych powodów, o których należy powiadomić kandydata.
 4. Kandydat na Członka Rezydenta ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa za pośrednictwem Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 21b

Członek Rezydent ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Sekcji Ratowników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sekcji Ratowników.
 2. Działania w komisjach na zasadach określonych w ich regulaminie.
 3. Używać legitymacji Członka Rezydenta Towarzystwa, której wzór zostanie nadany Uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.
 4. Używać Odznaki Członka Towarzystwa, której wzór odzwierciedla logo nadane zgodnie z § 6 niniejszego Statutu.

§ 21 c

Członek Rezydent zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa.
 3. Przestrzegania etyki zawodowej i norm życia społecznego.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach i w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 21 d

Członkostwo rezydenta ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji Członka Rezydenta, złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, na podstawie podjętej uchwały.
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu lub wizerunkowi ratownika.
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA:
RZECZNIK ETYKI ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
KRAJOWY EKSPERT DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
RZECZNIK PRASOWY
SYMPATYK TOWARZYSTWA

§ 22

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
  b. Zarząd Główny Towarzystwa
  c. Komisja Rewizyjna
  d. Sąd Koleżeński
 1. Kadencyjność Władz Towarzystwa wynosi:

a. Zarząd Główny Towarzystwa – 5 lata
b. Komisja Rewizyjna – 6 lat
c. Sąd Koleżeński – 5 lat

       3. Wybór Władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych do Władz Towarzystwa (liczba osób głosujących stanowi co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).

4. Kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych zgłasza inny Członek Towarzystwa.
5. Kandydata do funkcji Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego zgłasza Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa.
6. Członkiem Władz Towarzystwa może być wybieralny Członek Towarzystwa, który m.in.:
a. Do Zarządu Głównego Towarzystwa – posiada ważny zawód ratownika medycznego co najmniej 5 lat.
b. Do Sądu Koleżeńskiego – posiada ważny zawód ratownika medycznego co najmniej 5 lat i wyższe wykształcenie.
7. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie tylko jedną kadencję.
8. W związku z zaistnieniem ważnych okoliczności, Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały wydłużyć kadencję Władz Towarzystwa. Uchwała zapada zwykłą większością głosów (liczba osób głosujących, stanowi co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).

§ 23

Honorowe funkcje w Zarządzie Towarzystwa.

 1. Prezes Elekt – Członek Zarządu Głównego Towarzystwa – pełniący jedną kadencję Członek Towarzystwa wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, który automatycznie obejmie funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa na kolejną kadencję, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku możliwości powołania Prezesa Elekta na funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, wyboru nowego Prezesa dokonuje najbliższe Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Do czasu wyboru nowego Prezesa, funkcję tą pełni dotychczasowy Prezes.
 3. Przyczyny powodujące utratę funkcji Prezesa Elekta:
  a. Dobrowolna rezygnacja z tej funkcji.
  b. Śmierć Prezesa Elekta.
  c. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego lub Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o utracie zaufania do osoby Prezesa Elekta.
 4. Past Prezes – Członek Zarządu Głównego Towarzystwa – członek, któremu wygasła kadencja Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa. Funkcję Past Prezesa można pełnić nieprzerwanie jedną kadencję następującą bezpośrednio po wygaśnięciu kadencji Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa z zastrzeżeniem pkt. 5.
 5. Przyczyny powodujące utratę funkcji Past Prezesa:
  a. Śmierć Past Prezesa.
  b. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego lub Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o utracie zaufania do osoby Past Prezesa.
 6. Kadencja Prezesa Elekta oraz Past Prezesa pokrywa się z terminami sprawowania funkcji Prezesa.
 7. W przypadku wyborów uzupełniających na funkcje w Zarządzie Towarzystwa, kadencja osoby wybranej trwa do końca aktualnej kadencji Zarządu.

§ 24
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.

§ 25

Do uprawnień zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

 1. Przyjmowanie uchwał dotyczących:
  a. Działalności merytorycznej i naukowej Towarzystwa.
  b. Działalności finansowej Towarzystwa i przyjmowania sprawozdań finansowych oraz udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wybór Prezesa Elekta.
 3. Wybór Członków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Wybór Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych, o którym mowa w § 34.
 5. Wybór Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego, o którym mowa w § 35.
 6. Podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.
 7. Podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa lub członków Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 9. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów (liczba osób głosujących stanowi co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).
  a. Głosowanie tajne dotyczy wyboru i odwołania osób kandydujących na stanowiska do Władz Towarzystwa i Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych oraz Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego.
  b. W innych sprawach głosowania są jawne. Na wniosek co najmniej 10 członków Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy głosowanie utajnić.
 10. W przypadku nie wybrania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, osób na funkcję Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych lub Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego, na wniosek Prezesa, Zarząd Główny Towarzystwa może w drodze uchwały powierzyć pełnienie takiej funkcji wskazanej osobie, na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Tryb taki dotyczy również sytuacji rezygnacji lub odwołania osoby z takiej funkcji.
 11. Wydłużenia kadencji Władz Towarzystwa zgodnie z zapisami § 22 ust. 8.

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział wszyscy uprawnieni Członkowie Zwyczajni i Członkowie Honorowi.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno odbywać się co najmniej raz w roku.
 2. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa powiadamia członków – za pomocą informacji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 3. W szczególnych przypadkach Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się korespondencyjnie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zasady głosowania korespondencyjnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków określa regulamin, który musi być przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane na wniosek:
  a. Zarządu Głównego Towarzystwa, przedstawiony w formie uchwały.
  b. Komisji Rewizyjnej – na podstawie jej uchwały, przekazanej Zarządowi Głównemu Towarzystwa, który ma obowiązek realizacji tej uchwały w trybie opisanym w ust. 2 pod rygorem złożenia przez Komisję Rewizyjną wniosku o odwołanie Zarządu Głównego Towarzystwa na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa powiadamia członków – za pomocą informacji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. W szczególnych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się korespondencyjnie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zasady głosowania korespondencyjnego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, określa regulamin, który musi być przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

 1. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:
  a. Prezes, którym zostaje Prezes Elekt poprzedniej kadencji z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.
  b. Nowo wybrany Prezes Elekt.
  c. Past Prezes – ustępujący Prezes.
  d. Do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa zgodnie z § 25 ust. 9 i 9a.
  e. Rzecznik Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych – z głosem doradczym.
  f. Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego – z głosem doradczym.
  g. Członek Honorowy, o którym mowa w § 18 ust. 4 – z głosem doradczym.
  h. Przewodniczący Sekcji, o którym mowa w § 38 ust. 3.
 2. Zarząd Główny Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, wybiera ze swego składu, Sekretarza i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa.
 3. Aktualni i byli Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, mają prawo do używania odznaki Towarzystwa z oznaczeniem „ZARZĄD”, której wzór odzwierciedla logo nadane zgodnie z § 6 niniejszego Statutu.
 4. Prezydium Towarzystwa składa się z:
  a. Prezesa.
  b. Prezesa Elekta.
  c. Past Prezesa.
  d. Sekretarza.
  e. Skarbnika.
 5. Prezes ustala zakres czynności i pełnomocnictw członków Prezydium Towarzystwa, o czym pisemnie informuje Zarząd Główny Towarzystwa.
 6. W uzasadnionych przypadkach można łączyć funkcje: Prezesa Elekta lub Past Prezesa z funkcją: Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych, Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego lub Rzecznika Prasowego.
 7. Na zewnątrz Towarzystwo reprezentuje Zarząd Główny Towarzystwa. W sprawach dotyczących podejmowania zobowiązań finansowych Towarzystwo reprezentują łącznie dwie osoby: Prezes oraz Prezes Elekt lub Prezes oraz Skarbnik.
  Do podpisywania umów upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego lub inny Członek Zarządu umocowany na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 8. Za pełnienie funkcji w Zarządzie Głównym Towarzystwa wynagrodzenie nie przysługuje.
 9. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje komisje stałe oraz może powołać komisje doraźne. Komisje działają na podstawie ich regulaminu. Regulamin komisji musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa i powołany jego uchwałą.
 10.  Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Członków wnioskującej Komisji, lub w przypadku braku takiego wniosku Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza Przewodniczącego Komisji.
 11. Stałą komisją jest – Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych.
 12. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje i odwołuję Radę Naukową Towarzystwa. Rada Naukowa Towarzystwa działa na podstawie jej regulaminu, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa i powołany jego uchwałą.
 13. Przewodniczącego Rady Naukowej Towarzystwa powołuje i odwołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Prezesa Towarzystwa.
 14. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje i odwołuje Polski Korpus Ratownictwa Medycznego.
 15. Polski Korpus Ratownictwa Medycznego działa na podstawie jego regulaminu, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa i powołany jego uchwałą.
 16. Komendanta Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego powołuje i odwołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Prezesa.

§ 30

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 3. Uchwalanie preliminarza wydatków oraz budżetu.
 4. Zatwierdzanie bilansu.
 5. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Podejmowanie działań, zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii we wszystkich sprawach związanych z zawodem ratownika medycznego i środowiskiem, w którym wykonuje swoje czynności.

§ 31

 1. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Prezesa Elekta. W razie równoważności głosów rozstrzyga głos Prezesa lub Prezesa Elekta w przypadku, gdy brak jest obecności Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W razie potrzeby przewiduje się możliwość odbywania głosowania w drodze obiegowej (korespondencyjnej) lub za pośrednictwem e-maila.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z wybieralnych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa trzech członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Protokół z wyborów należy przekazać niezwłocznie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 2. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedkłada się Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa do zatwierdzenia. Zatwierdzenie regulaminu musi odbyć się w drodze uchwały.
 4. Zmiany regulaminu Komisji Rewizyjnej dokonuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygnięcia sporów między członkami Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński składa się z wybieralnych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa trzech członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają z pośród siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jego Zastępcę i Sekretarza. Protokół z wyborów należy przekazać niezwłocznie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin, który przedkłada się Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa do zatwierdzenia. Zatwierdzenie regulaminu musi odbyć się w drodze uchwały.
 4. Zmiany regulaminu Sądu Koleżeńskiego dokonuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 34

 1. Rzecznikiem Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych może być osoba, która:
  a. Jest członkiem Towarzystwa;
  b. Posiada ważny zawód ratownika medycznego;
  c. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej z ochroną zdrowia;
  d. Posiada co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie ratownika medycznego potwierdzony złożonym oświadczeniem;
  e. Daje rękojmię należytego sprawowania tej funkcji.
 2. Kadencja Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych trwa 5 lat.
 3. Odwołanie z funkcji Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych przed upływem jego kadencji, na którą został wybrany, może nastąpić w głosowaniu na wniosek uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 25 Członków Zwyczajnych lub/i Honorowych – złożony do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. Uchwałę o odwołaniu Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych przed upływem jego kadencji podejmuje się bezwzględną większością głosów (liczba osób głosujących stanowi co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).
 5. Zadaniem Rzecznika Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych jest:
  a. Podejmowanie działań w kierunku propagowania etycznego wykonywania zawodu ratownika medycznego przez środowisko ratowników medycznych;
  b. Zajmowanie stanowiska w sprawach budzących wątpliwości co do etycznego zachowania się ratowników medycznych podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  c. Podejmowanie inicjatyw lub branie udziału w procesach legislacyjnych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
  d. Kierowanie do Sądu Koleżeńskiego wniosków w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad o których mowa w § 15 ust. 3 przez Członka Towarzystwa.

§ 35

 1. Krajowym Ekspertem do spraw ratownictwa medycznego może być osoba, która:
  a. Jest członkiem Towarzystwa;
  b. Posiada ważny zawód ratownika medycznego;
  c. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej z ochroną zdrowia;
  d. Posiada co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie ratownika medycznego potwierdzone złożonym oświadczeniem.
 2. Kadencja Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego trwa 5 lat.
 3. Odwołanie z funkcji Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego przed upływem jego kadencji, na którą został wybrany może nastąpić w głosowaniu – na wniosek uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa złożony do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. Uchwałę o odwołaniu Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego przed upływem jego kadencji podejmuje się bezwzględną większością głosów (liczba osób głosujących stanowi co najmniej połowę + 1 liczby uprawnionych Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa odnotowanych na liście obecności).
 5. W szczególnych przypadkach, Zarząd Towarzystwa może zawiesić w wykonywaniu funkcji Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego na czas do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Zawieszenie musi nastąpić w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa. Uchwała musi zawierać uzasadnienie.
 6. Zadaniem Krajowego Eksperta do spraw ratownictwa medycznego jest:
  a. Podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem kierunku modyfikacji uprawnień zawodowych ratownika medycznego;
  b. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do projektów aktów prawnych związanych z zawodem ratownika medycznego oraz innymi zawodami medycznymi;
  c. Wydawanie opinii związanych z wykonywaniem czynności zawodowych przez ratownika medycznego, również w odniesieniu do zgodności z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie z uwzględnieniem dostępności metod i środków;
  d. Występowanie do instytucji kontrolnych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości wykonywania świadczeń zdrowotnych w związku z powziętą informacją o nieprawidłowościach w tym zakresie.
 7. W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 6 Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego może posiłkować się opiniami innych specjalistów.
 8. Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego musi wykonywać swoje czynności w sposób bezstronny.

§ 36

 1. Rzecznika Prasowego Towarzystwa powołuje w drodze uchwały Zarząd Główny Towarzystwa.
 2. Rzecznikiem Prasowym Towarzystwa może być osoba, która:
  a. Jest Członkiem Towarzystwa;
  b. Posiada ważny zawód ratownika medycznego;
  c. Posiada wykształcenie wyższe;
  d. Daje rękojmię należytego sprawowania tej funkcji.
 3. Rzecznik Prasowy Towarzystwa ma prawo do udziału we wszystkich posiedzeniach Zarządu Towarzystwa, posiedzeniach i pracach wszystkich Komisji i Zespołów, wydarzeniach organizowanych lub patronowanych przez Towarzystwo.
 4. Rzecznik Prasowy Towarzystwa może przedstawiać stanowisko Towarzystwa w środkach masowego przekazu z uwzględnieniem stanowiska Walnego Zebrania Członków Towarzystwa i Zarządu Głównego Towarzystwa.
 5. Rzecznik Prasowy Towarzystwa nadzoruje stronę internetową Towarzystwa.
 6. Rzecznik Prasowy Towarzystwa ma obowiązek działać etycznie i w sposób szczególny dbać o dobre imię Towarzystwa oraz zawodu ratownika medycznego.

§ 37

 1. Sympatykiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która zapoznała się z treścią Statutu Towarzystwa i popiera jego działalność.
 2. Warunkiem uzyskania statusu Sympatyka Towarzystwa jest złożenie do Zarządu Głównego Towarzystwa, deklaracji Sympatyka Towarzystwa. Wzór deklaracji i sposób jego rozpatrzenia zostanie przyjęty w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa..
 3. Sympatykowi przysługuje możliwość udziału w pracach Towarzystwa, udziału czynnego w komisjach i zespołach.
 4. Sympatyk nie ma prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa i obejmowania funkcji w organach statutowych Towarzystwa.

§ 38

 1. Powołuje się stałą Sekcję Ratowników przy Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych, zwanych dalej Sekcją Ratowników.
 2. Członkiem Sekcji Ratowników może być wyłącznie Członek Rezydent.
 3. W Sekcji Ratowników tworzy się Zarząd Sekcji Ratowników, w skład którego wchodzą: Przewodniczący Sekcji Ratowników, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Ratowników, Sekretarz Sekcji Ratowników oraz do 4 Członków Zarządu Sekcji Ratowników.
 4. Sekcja działa na podstawie opracowanego przez Zarząd Sekcji Ratowników Regulaminu Sekcji Ratowników przy Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych. Regulamin musi być zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 5. Wybór Władz Sekcji Ratowników musi być zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 6. Członkiem Zarządu Sekcji Ratowników może być Członek Zwyczajny Towarzystwa.
 7. Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza do Zarządu Sekcji Ratowników, dwóch przedstawicieli spośród Członków Zwyczajnych.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Towarzystwo zostało powołane z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność społeczno – naukową ratowników medycznych.
 2. Zebranie założycielskie ustanawia pierwsze władze Towarzystwa.
 3. Osoby będące założycielami Towarzystwa mogą stać się Członkami Zwyczajnymi na zasadach opisanych w § 13 ust. 6.
 4. Czas kadencji pierwszych Władz Towarzystwa rozpoczyna się od daty wydania postanowienia o rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pobrania: Statut PTRM z 2022 r.