W związki z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązku odbycia przeszkolenia w sytuacji przerwy w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego, wyjaśniam zasadę, która wynika z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kwestia dotycząca powrotu do wykonywania zawodu ratownika medycznego. W tym zakresie należy odnieść się do art. 10h ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1115), która takową nowelizację wprowadziła. Badając zapisy ustawy trzeba wziąć pod uwagę datę wejścia w życie przepisu. Ustawa z 10 maja 2018 r. została opublikowana 13.06.2018 r. Zapisy dotyczące przedmiotowej kwestii weszły w życie 14 dni od daty opublikowania tj. 27.06.2018 r. I od tej daty należy przyjąć, że osoba która zamierza podjąć wykonywanie zawodu ratownika medycznego polegające na udzielaniu świadczeń medycznych – medycznych czynności ratunkowych, a nie wykonywała zawodu przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, ma obowiązek odbycia 6 miesięcznego przeszkolenia.

Stąd ratownik medyczny, który chce podjąć wykonywanie zawodu po dn. wejścia w życie ustawy (przypominam 27.06.2018 r.) – i od tej daty liczymy okres 6 letni – a nie wykonywał łącznie przez 5 lat zawodu w ostatnich 6 latach – de facto wówczas dopiero będzie podlegał obowiązkowemu przeszkoleniu.

Zapis ustawy, Art. 10h:

  1. Jeżeli ratownik medyczny spełniający warunki, o których mowa w art. 10, nie wykonuje zawodu przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu ratownika medycznego polegające na udzielaniu tych świadczeń, jest obowiązany do odbycia przeszkolenia.
  2. Przeszkolenie trwa przez okres 6 miesięcy i jest realizowane w podmiocie leczniczym będącym dysponentem jednostki, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod nadzorem innego ratownika medycznego lub lekarza systemu, lub pielęgniarki systemu, posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

dr Jarosław Madowicz