Po 107 dniach Ministerstwo Zdrowia (MZ) udzieliło odpowiedzi na pismo Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) z dnia 29 listopada 2023 roku, w sprawie problemu z przetwarzaniem danych osobowych w spisie ratowników medycznych.

MZ w udzielonej odpowiedzi wskazało, że w dniu 18 stycznia 2024 r. skierowało do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismo (znak: DSZ.070.1.2024.AD) z prośbą o stanowisko czy Ministerstwo Zdrowia na podstawie art. 230 ust. 1 w zw. z art. 229 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych na potrzeby prowadzenia spisu ratowników medycznych, może wykonywać zadania związane z przygotowaniem i obsługą techniczną narzędzi służących do przeprowadzenia spisu ratowników medycznych oraz zadań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego administrowania danymi osobowymi zgromadzonymi w spisie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stanowisku z dnia 13 lutego 2024 r. (znak: DOL.023.54.2024.WL.PM) wyraził opinię, że administratorem danych ratowników medycznych zebranych na potrzeby spisu ratowników medycznych będzie Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (Komitet), natomiast za zapewnienie obsługi organizacyjnej ww. podmiotu odpowiada Minister Zdrowia.

W związku ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz po analizie przedmiotowych zagadnień przez Departament Prawny oraz Inspektora Ochrony Danych w MZ, za konieczne i uzasadnione w świetle obowiązujących przepisów MZ wskazało propozycję postępowania KOSRM w następujący sposób:

  • KOSRM ma powierzyć przetwarzanie danych osobowych ratowników medycznych Ministrowi Zdrowia, który w imieniu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w art. 229 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych;
  • KOSRM w drodze uchwały ma wyrazić zgodę i zezwolić Ministrowi Zdrowia na podjęcie działań w celu zawarcia z Centrum e-Zdrowia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych ratowników medycznych, których dane będą gromadzone w spisie ratowników medycznych prowadzonym na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

Minister Zdrowia po otrzymaniu ww. uchwały KOSRM ma potwierdzić w formie pisma skierowanego do KOSRM przyjęcie powierzonych mu do przetwarzania danych i podejmie działania w celu zawarcia z Centrum e-Zdrowia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych ratowników medycznych na zasadach wynikających z art. 28 i 29 RODO.

W związku z otrzymaniem odpowiedzi od MZ Przewodniczący KOSRM, uwzględniając zapis zawarty w  § 7 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania KOSRM (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 32), zwołał posiedzenie KOSRM na dzień 26 marca 2024 r., którego przedmiotem będzie:

  • mówienie ww. odpowiedzi MZ, dotyczącej rozwiązani problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych;
  • podjęcie uchwał związanych z rozwiązaniem problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych w przypadku akceptacji przez Członków KOSRM rozwiązania ww. problemu zaproponowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Pełna treść pisma KOSRM do MZ wraz z udzieloną przez MZ odpowiedzią znajduje się poniżej.