Oświadczenie: Oświadczenie PTRM na wydane przez NRPiP stanowisko nr 20 z dnia 20.06.2018 , dotyczące wykreślenia z projektu rozporządzenia MZ … ratownika medycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z wielkim oburzeniem przyjął fakt, wydania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stanowiska dyskryminującego zawód ratownika medycznego. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym niezrozumieniem i lekceważeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności – nabytych w trakcie kształcenia oraz podczas praktyki zawodowej, naszej grupy zawodowej.

Podnoszenie jakoby zawód ratownika medycznego stwarzał ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, jest pomówieniem i godzi w dobre imię tego zwodu.

Ratownicy medyczni mają pełne prawo i kompetencje do udzielania świadczeń medycznych nie tylko w ramach systemu ratownictwa medycznego, ale również w podmiotach leczniczych. Podstawą do realizacji takich świadczeń są akty wykonawcze do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przyjmując sposób myślenia prezentowany w Państwa stanowisku, należałoby uznać, że pielęgniarka nie powinna realizować świadczeń w systemie ratownictwa medycznego. Takie myślenie, które Państwo prezentujecie wobec naszej grupy zawodowej jest nieuczciwe i zasługuje na dezaprobatę.

Wnosimy o pilną zmianę Państwa stanowiska. W razie wątpliwości Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych deklaruje wolę spotkania, jak również podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju naszych zawodów w atmosferze wzajemnego poszanowania.

 

 

Stanowisko nr 20
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wnosi o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”.

Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym.

Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest ukierunkowane na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało jedynie wykazy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych delegowanie uprawnień innych niż medyczne czynności ratunkowe, ratownikom medycznym, stwarza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób wykonujących czynności zawodowe, do których nie są przygotowani w toku kształcenia.

Sekretarz NRPiP: Zofia Małas                                                        Prezes NRPiP: Joanna Walewander

Stanowisko nr 20 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego