W związku z ukazaniem się artykułu (Rzeczpospolita z dnia 21.01.2019 r.) Pt. Kamery ochronią w karetkach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu takiego rozwiązania.

Z treści powyższego artykułu wynika, że Resort Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma wprowadzić dla członków zespołów ratownictwa medycznego możliwość rejestracji obrazu i dźwięku. Uważamy, że podniesienie bezpieczeństwa personelu medycznego nie może odbywać się kosztem narażenia pacjentów na ograniczenie ich prywatności czy intymności.

Zwiększyła się liczba zdarzeń, które w ostatnim czasie dotykają ratowników medycznych. Są one związane z atakami agresji i stosowania siły fizycznej wobec członków zespołów ratownictwa medycznego. Jako Towarzystwo postulujemy do Ustawodawcy o podjęcie skutecznych kroków w kierunku zapewnienie realnego bezpieczeństwa naszej grupie zawodowej. W pierwszej kolejności pilne wprowadzenie bezwzględnego obowiązku, aby zespoły ratownictwa medycznego funkcjonowały w składzie trzyosobowym. Jest to fundamentalny warunek do urealnienia pracy w sposób bezpieczny i właściwy. Kolejnym kierunkiem działania jest wprowadzenie zmian w przepisach, które nałożą bezwzględny obowiązek ścigania z urzędu osób, które były sprawcami ataku na ratownika medycznego. Istotnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa byłoby wprowadzenie systemu szybkiego przywoływania Policji na miejsce zdarzenia lub nawet w trakcie transportu chorego – na podstawie parametrów GPS.

Stąd Zarząd Towarzystwa wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Premiera z inicjatywa pilnego wprowadzenia rozwiązań innych niż opisywane w powyższym artykule. Liczymy, że nasza inicjatywa zostanie rozważona a przytoczone argumenty przekonają Ustawodawcę do jej wprowadzenia.