W dniu 28 sierpnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wzięło udział w spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia Panem dr Waldemarem Kraską. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia.

W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy środowiska ratowników medycznych, oczekiwania naszej grupy zawodowej oraz niezrealizowane obietnice.
Przedstawiliśmy nowemu Wiceministrowi nasze stanowisko dotyczące oczekiwania w podniesieniu prestiżu zawodu, ugruntowaniu jego pozycji na rynku zawodów medycznych, poprzez wprowadzenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie zawodowym. Zaakcentowaliśmy
konieczność wprowadzenia ścieżki kariery, rozwoju zawodowego i naukowego, a przede wszystkim wzrostu i urealnienia poziomu wynagrodzenia.

Podnieśliśmy aspekt tego by o zawodzie ratownika medycznego decydowało samo środowisko ratowników medycznych. Obecnie obserwujemy, że o naszym zawodzie próbują decydować, a niejednokrotnie mają bardzo duży wpływ różne środowiska. Stąd też postulowaliśmy do Pana Wiceministra o powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie ratownictwa medycznego.
Niestety nie uzyskaliśmy poparcia tej inicjatywy przez dyrekcję departamentu ratownictwa. Niemniej jednak uważamy i to wyartykułowaliśmy jasno, że przepisy należy dostosować do potrzeb środowiska a nie stwarzać kolejne bariery w tym zakresie.

Wyraziliśmy również sprzeciw wobec pomysłu by Lotnicze Pogotowie Ratunkowe było jedynym organizatorem doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, tak jak zostało to zaplanowane dla grupy dyspozytorów medycznych.
Pan Wiceminister z uwagi na swoje praktyczne doświadczenie pracy w systemie ratownictwa medycznego, bardzo dobrze orientuje się w jego problemach. Stąd pokładamy duże nadzieje, na skuteczność Pana Wiceministra w realizacji postulatów naszej grupy zawodowej. Taką też obietnice otrzymaliśmy.

Jednocześnie z uwagi na liczne zapytania, które płyną od ratowników medycznych pracujących w rożnych miejscach systemu ochrony zdrowia, nasze Towarzystwo zapewnia, że prowadząc dyskusję o naszym zawodzie pamięta o wszystkich ratownikach medycznych. Jednak podkreślić należy, że najważniejszym obszarem, w którym zatrudnienie znajduje ratownik medyczny jest system ratownictwa medycznego z wszystkimi komórkami które go tworzą.
Nasze Towarzystwo kolejny raz  zadeklarowało wolę merytorycznej współpracy.