Jednym z ważnych elementów rozwoju zawodowego jest kształcenie podyplomowe. Szczególnie istotne jest to w przypadku zawodów medycznych. W zawodzie ratownika medycznego, taki obowiązek wynika z ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 12 ust. 1 – Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Ustawodawca doprecyzował również formy doskonalenia zawodowego, nakładając na  ratowników medycznych obowiązek realizacji ich poprzez odbycie obowiązkowego kursu doskonalącego, oraz w pozostałym zakresie uzupełnienie w formach samokształcenia. Warto zaznaczyć, że istnieje obowiązek rozliczenia się z doskonalenia zawodowego, poprzez udokumentowanie takich aktywności w okresach pięcioletnich, przed właściwym wojewodą.

W ostatnim czasie obserwujemy, że ratownikom medycznym proponowane są różne rodzaje kursów, seminariów czy wręcz organizowane są konferencje i sympozja. Wielu z Was, zwracało się już do naszego Towarzystwa, z informacjami i prośbą o interwencję w sprawie nie uznawania punktów edukacyjnych przez wojewodów, za różne rodzaje samokształcenia, które odbyliście. Trzeba pamiętać, że podstawą do zorganizowania doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464).

Na co powinniście zwrócić uwagę, przy zapisywaniu się na różne formy doskonalenia?

  1. na liczbę przyznawanych punktów – rozporządzenie jasno precyzuje za jaką formę samodoskonalenia, można uzyskać określoną liczbę punktów edukacyjnych. Nie dajcie się zwieść obietnicami dużej liczby przyznawanych punktów edukacyjnych, bo później nie zostaną one wam uznane;
  2. kto jest organizatorem – tutaj również rozporządzenie określa, kto może organizować poszczególne rodzaje doskonalenia: konferencje, seminaria, posiedzenia szkoleniowe;
  3. czy organizator posiada zatwierdzony program przez konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej oraz czy zgłosił wojewodzie prowadzenie takiego doskonalenia zawodowego;
  4. na program naukowy – czy odpowiada on organizowanej formie doskonalenia zawodowego.

Mając na uwadze Wasze pytania, postaraliśmy się w kilku punktach zaznaczyć, na co należy zwrócić uwagę, by wydane pieniądze na seminarium czy konferencję (sympozjum), nie były pieniędzmi wyrzuconymi w przysłowiowe błoto. Proszę sprawdzajcie i pytajcie dokładnie organizatorów o szczegóły szkoleń przy zapisywaniu się na nie. Nasze Towarzystwo również będzie wysyłało zapytania do wojewodów i konsultantów wojewódzkich w przypadkach, gdy otrzymamy informację, o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Chcemy doprowadzić, by oferowane na rynku ratownikom medycznym możliwości udziału w formach samokształcenia, odbywały się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia.

Zachęcamy was byście zapoznali się z rozporządzeniem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002464,
które szczegółowo reguluje zasady organizacji doskonalenia zawodowego.

 

2 Thoughts on “Kiedy istnieje ryzyko, że wojewoda zakwestionuje ratownikowi medycznemu punkty edukacyjne?”

    • Jeżeli uzyskane punkty edukacyjne nie będą zgodne z “Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych” Proszę zapoznać się.

Comments are closed.