W związku z aktywnością naszych Członków, i wpływającymi informacjami z problemem realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia o zmiany w tym zakresie. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa COVID – 19, zwróciliśmy się o wprowadzenie karencji w obowiązku wynikającym z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019 poz. 2464). Ratownicy medyczni na mocy przepisu art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.), mają obowiązek aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Okres rozliczeniowy, w którym ratownik medyczny musi zrealizować wymienione w przepisach kursy i samokształcenie wynosi pięć lat.

Obecna sytuacja spowodowana zarówno stanem epidemicznym jak również obciążeniem pracą spowodowała, że nie jest możliwe zrealizowanie nałożonego obowiązku. Stąd wnieśliśmy o wydanie przez Pana Ministra rozporządzenia, które wydłuży wszystkim ratownikom medycznym obecnie trwający okres rozliczeniowy o dwa lata. Nasz postulat podyktowany jest również bezpieczeństwem zdrowotnym środowiska ratowników medycznych. Dodatkowym aspektem jest konieczność zmodyfikowania zapisów przedmiotowego rozporządzenia i uwzględnienie sytuacji, w których ratownicy medyczni z przyczyn obiektywnych – zdrowotne zdarzenia losowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze lub udział w misjach mieli możliwość złożenia wniosku do właściwego wojewody o wydanie decyzji o wydłużeniu okresu rozliczeniowego o czas, w którym nie wykonywali zawodu. Obecnie ratownicy medyczni nie mogą skorzystać z takiego rozwiązania, a biorąc pod uwagę istotny charakter tej grupy zawodowej , takie rozwiązanie jest bezwzględnie koniecznie. Liczymy na szybkie i konstruktywne odniesienie się do naszych postulatów.