REGULAMIN PRZYZNANIA ODZNACZENIA

DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”

Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS” (DOBRY DLA INNYCH), jest szczególnym wyróżnieniem dla ratownika medycznego, który spełnia kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.

§ 1

 1. Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS” (zwane w dalszej części Regulaminu – odznaczeniem), przyznawane jest ratownikowi medycznemu przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, przy okazji ustawowego święta „Dzień Ratownika Medycznego”, które przypada na dzień
  8 września. W szczególnych sytuacjach, odznaczenie może być przyznane ratownikowi medycznemu w innym terminie.

 2. Odznaczenie ma charakter honorowy i może być przyznane ratownikowi medycznemu, który oprócz spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, swoją postawą nie narusza norm etycznych.

 3. Ratownik medyczny, może otrzymać odznaczenie tylko jeden raz, w każdej
  z kategorii.

ZASADA PRZYZNANIA ODZNACZENIA

§ 2

 1. O przyznaniu ratownikowi medycznemu odznaczenia, decyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, na wniosek Kapituły Odznaczenia Krzyża Zasługi „BONUM PRO ALIIS” (zwanej w dalszej części Regulaminu –Kapitułą).

 2. Na decyzję Zarządu Głównego nie przysługuje odwołanie.

 3. Kapituła, rekomenduje przyznanie odznaczenia na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Odznaczenie przyznaje się w poniższych kategoriach:
 1. Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia,
 2. Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego,
 3. Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego,
 4. Autorytet dla środowiska ratowników medycznych,
 5. Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego.
 1. W każdym roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, przyznaje do trzech odznaczeń w każdej z kategorii, z wyjątkiem kategorii wymienionej w lit. e.
 2. W sytuacjach szczególnych, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, może przyznać większą liczbę odznaczeń.

§ 4

 1. Wniosek o przyznanie odznaczenia może złożyć:
 1. ratownik medyczny,
 2. pracodawca,
 3. instytucja (np. Ministerstwo, Urząd, Uczelnia, Stowarzyszenie),
 4. komendant, dowódca – w przypadku służb mundurowych,
 5. pacjent,
 6. osoba fizyczna, która ma przesłanki do złożenia wniosku.
 1. Wniosek składa się na ręce Kapituły za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek musi zostać dokładnie wypełniony wraz z uzasadnieniem, oraz podpisanymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Wnioski o przyznanie odznaczenia składa się do 30 czerwca (liczy się data wpływu wniosku), drogą pocztową na adres Towarzystwa lub elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres: kapitula@ratmed.org.

§ 5

 1. Kapituła zostaje powołana w drodze uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 2. W skład Kapituły wchodzą:

 1. Przewodniczący,

 2. Sekretarz,

 3. Członkowie w liczbie: do 7.

 1. Kapituła podejmuje rekomendacje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. Do podejmowania ważnych uchwał, wymagana jest obecność, co najmniej
  3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

 3. W przypadku rozpatrzenia wniosku odmownie, decyzja taka wymaga uzasadnienia.

 4. Uchwały i decyzje kapituły mają charakter niejawny.

 5. Kapituła rozpatruje wnioski do 31 lipca każdego roku.

§ 6

Symbolika odznaczenia.

Odznaczenie jest wzorowane na krzyżu rycerskim. Ramiona krzyża są wypełnione tłem granatowym, na których widnieje napis w kolorze antycznego złota „BONUM PRO ALLIS”. Pomiędzy górnymi ramionami krzyża, widnieją dwa gołębie symbolizujące tragiczne zdarzenie z 28 stycznia 2006 roku, do którego doszło w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, a było związane z trwającą tam wystawą gołębi. W katastrofie tej zginęło 65 osób. Wydarzenie to było katalizatorem do powstania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w której po raz pierwszy w sposób kompleksowy opisano zawód i uprawnienia ratownika medycznego. Właśnie data powstania tej ustawy, była inspiracją do ustanowienia święta – Dzień Ratownika Medycznego.

Pomiędzy dolnymi ramionami krzyża, został umieszczony wieniec upleciony z liści laurowych, przechodzący centralnie przez ramie krzyża. Wieniec ten symbolizuje zwycięstwo i szczególne wyróżnienie spośród środowiska wybitnych osób.

Całość jest zawieszona na belce, którą zwieńczają gałązki liści laurowych, symbolizujące w tym miejscu podniosły charakter tego odznaczenia.

WNIOSEK

o przyznanie dla Ratownika Medycznego

odznaczenia

BONUM PRO ALIIS”

Wnioskujący:

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskuję o przyznanie odznaczenia w kategorii:

 • Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia;

 • Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego;

 • Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego;

 • Autorytet dla środowiska ratowników medycznych;

 • Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Dane osoby zgłaszanej:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………..

Nr tel. kontaktowego: …………………………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..

Data i uczelnia (szkoła), w której ratownik medyczny uzyskał dyplom zawodowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data, miejscowość i podpis wnioskującego:

…………………………………………………………………………

Opinia Kapituły Odznaczenia:

Decyzja Zarządu Głównego Towarzystwa:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla osoby zgłaszającej kandydata: ………………………………………………….

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych z siedzibą w Tychach, przy ul. Magnolii 4, e-mail: ptrm@ratmed.org, reprezentowane przez Zarząd Towarzystwa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych. Uzasadnionym prawnie interesem administratora jest promocja stowarzyszenia oraz jego działań,
  a także pozyskanie nowych członków.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko zgłaszającego osobę do odznaczenia oraz imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email (jeśli podano), numer telefonu, data i miejsce urodzenia, data uzyskania dyplomu zawodowego oraz uczelnia w której uzyskany został dyplom
  w przypadku osoby zgłaszanej.

 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2, będą przetwarzane przez okres trwania konkursu a następnie przechowywane przez okres 5 lat.

 3. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 4.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa, do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia do konkursu.

 1. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się
  z administratorem pisemnie na adres siedziby stowarzyszenia bądź poprzez email na adres ptrm@ratmed.org
  .

 2.  Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym profilowaniu.

 3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

……………………………………………………………..

(Imię i nazwisko zgłaszającego)

…………………………………………………………….

(data i podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgłoszonego

………………………………………………………………………………………

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych z siedzibą w Tychach, przy ul. Magnolii 4, e-mail: ptrm@ratmed.org, reprezentowane przez Zarząd Towarzystwa.

 2. Dane osobowe zostały nam udostępnione przez osobę zgłaszającą Panią/Pana do odznaczenia KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS” poprzez formularz zgłoszeniowy.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych. Uzasadnionym prawnie interesem administratora jest promocja stowarzyszenia oraz jego działań,
  a także pozyskanie nowych członków.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email (jeśli podano), numer telefonu, data i miejsce urodzenia, data uzyskania dyplomu zawodowego oraz uczelnia w której uzyskany został dyplom osoby zgłoszonej.

 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2, będą przetwarzane przez okres trwania konkursu a następnie przechowywane przez okres 5 lat.

 3. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 4.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa, do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie

 1. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się
  z administratorem pisemnie na adres siedziby stowarzyszenia bądź poprzez email na adres e-mail: ptrm@ratmed.org.

 2.  Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym profilowaniu.

 3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.