W dniu 30 czerwca 2023 r. w Podlesicach odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM), którzy przybyli z terenu całego kraju.

Podczas zebrania została zaprezentowana przez Pana Ireneusza Szafrańca – Prezesa Elekta Zarządu Głównego aktualna sytuacja i działalność PTRM. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawiono również informację o bieżącej sytuacji finansowej PTRM.

Zgodnie z formułą Walnego Zebrania PTRM sprawozdanie z działalności za 2022 rok przestawił Pan Jarosław Madowicz – Prezes Zarządu Głównego oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zaprezentował sprawozdanie Komisji dotyczące oceny działalności Towarzystwa z uwzględnieniem jego poszczególnych struktur oraz Zarządu.

Gościem specjalnym Walnego Zebrania PTRM była Pani Beata Małecka-Libera – Senator RP – Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia. Drugim gościem był Pan Mateusz Komza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM), który zaprezentował zadania realizowane  przez Członków KOSRM oraz przedstawił obecny etap prac związanych z opracowaniem dokumentu opisującego zasady przygotowania i prowadzenia ewidencji ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

Wspólne spotkanie oraz dyskusja przyczyniła się do wyjaśnienia wielu tematów związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym kwestii związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych  (Dz. U. poz. 2705).

Członkowie Walnego Zebrania PTRM podjęli następujące uchwały:

-> uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTRM za 2022 rok;

-> uchwała w sprawie przyjęcia bilansu PTRM za rok obrotowy 2022;

-> uchwała w sprawie poszerzenia składu Zarządu o Pana Michała Kucapa oraz Pana Mateusza Komzę.

Po zakończeniu głosowań odbyła się dyskusja na temat działalności PTRM oraz planów związanych z rozszerzeniem obecnie prowadzonych projektów.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom Walnego Zebrania PTRM za przybycie i poświęcony czas na dyskusję i podjęte ustalenia.