W związku z wejściem w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych – zwanej dalej: „ustawą o zawodzie RM” oraz po wydaniu przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) w dniu 4 lipca 2023 r., komunikatu w sprawie nabywania uprawnień w zawodzie ratownika medycznego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych po ponownej dokładnej weryfikacji treści zapisów ustawy oraz komunikatu wydanego przez MZ, wystosowało zapytanie do Ministra Zdrowia z prośbą o interpretację zapisów ww. ustawy w przedmiotowym zakresie.

W ocenie PTRM zapisy ww. ustawy osobą, które ukończyły lub ukończą studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie RM, uniemożliwiają wykonywanie zawodu ratownika medycznego do czasu uzyskania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Z uwagi na legalność wykonywania zawodu ratownika medycznego i potencjalną odpowiedzialność udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych bez spełnienia ustawowych wymagań, konieczne jest dokładne wyjaśnienie stanu prawnego osób, które ukończyły lub ukończą studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie RM.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią pisma.