Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM) pozytywnie oceniając zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118) – zwanego dalej: „rozporządzeniem o znaczeniu systemu PRM”, w zakresie ujednolicenia koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego, pismem z dnia 26 czerwca 2023 r., zwróciło się do Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i wskazało, że po wejściu w życie ww. rozporządzenia, podmioty wykorzystujące do swojej działalności ambulanse funkcjonujące poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), zmieniły barwę nowo nabywanych ambulansów z barwy białej na barwę żółtą. Takie działanie skutkuje brakiem możliwości jednoznacznej identyfikacji, który ambulans funkcjonuje w systemie PRM, a który poza nim.

PTRM jednocześnie zaproponowało wystąpienie przez Ministerstwo Zdrowia do Ministerstwa Infrastruktury z propozycją przeprowadzenia nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w zakresie modyfikacji/zmiany przepisów § 28, które obecnie określają barwę oraz sposób oznaczenia karetki sanitarnej oraz karetki reanimacyjnej – dopuszczona obecnie jest barwa biała, żółta i kremowa.

Weryfikując przepisy przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury jednoznacznie należy stwierdzić, że nie uwzględniają one zmian jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia w obszarze ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego oraz transportu medycznego. Obecnie nie funkcjonują już „karetki reanimacyjne”. Po wejściu w życie rozporządzenia o znaczeniu systemu PRM w ocenie PTRM, kolor żółty nie powinien być dostępny dla ambulansów funkcjonujących poza systemem PRM.

Uwzględniając powyższe PTRM zwróciło się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o podjęcie dalszych działań mających na celu ujednolicenia koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego w systemie PRM.

W uzyskanej odpowiedzi w piśmie z dnia 14 lipca 2023 r. z Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) wskazano, że w związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia o znaczeniu systemu PRM, wymóg stosowania barwy żółtej dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego wprowadzony został w dłuższej perspektywie czasowej do dnia 31 grudnia 2030 r.

Założenia ww. nowelizacji polegały na ujednoliceniu oznaczenia m.in. jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w skali kraju oraz wykazania ich odrębności w stosunku do innych podmiotów, wykonujących np. działalność gospodarczą w zakresie usług transportu sanitarnego.

DB MZ niezależnie od powyższego wskazuje, że postulat dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, zasługuje na rozważenie. „Ministerstwo Zdrowia w latach ubiegłych wielokrotnie i bezskutecznie sygnalizowało Ministrowi Infrastruktury potrzebę dostosowania archaicznych zapisów par. 28, do regulacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.”

Z uwagi na treść odpowiedzi przekazanej przez MZ, PTRM podjęło decyzję o wystąpieniu w tej kwestii do Ministerstwa Infrastruktury.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią korespondencji kierowanej do Pana Ministra oraz uzyskanej odpowiedzi. O kolejnych krokach w sprawie będziemy Państwa informować na stronie internetowej PTRM oraz na Facebooku.