W dniu 27 listopada 2023 roku w Smardzewicach, podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Zrzeszających Ratowników Medycznych, 8 organizacji zrzeszających ratowników medycznych podpisało wspólne stanowisko dotyczące 10 najpilniejszych problemów, które wymagają podjęcia działań przez Ministra Zdrowia.

Stanowisko podpisały następujące organizacje:

 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
 • Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych
 • Polski Związek Ratowników Medycznych
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Legnicy
 • Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych
 • Związek Zawodowy Członków Załóg HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ww. stanowiska nie podpisała jedynie jedna z organizacji uczestnicząca w Zjeździe: Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko powstało w toku szerokich dyskusji oraz analizy problemów omawianych podczas 5 paneli tematycznych:

 • PANEL 1 – „Samorząd = Duża firma?
 • PANEL 2 – „Jak widzimy organizację przyszłej Krajowej Rady Ratowników Medycznych?
 • PANEL 3 – „O systemie PRM słów kilka …”
 • PANEL 4 – „Rola i miejsce zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia
 • PANEL 5 – „Jak spotykać się z ….

Organizacje uczestniczące w Zjeździe powołując się na zapisy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483), oraz mając na uwadze szeroko pojęty interes publiczny oraz reprezentując osoby wykonujące zawód zaufania publicznego wnoszą o:

 • pilne rozwiązanie problemu udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na umowach cywilno-prawnych (jednoosobowa działalność gospodarcza) w podmiotach leczniczych oraz umożliwienie wykonywania zawodu ratownika medycznego w formie indywidulanej praktyki zawodowej;
 • wprowadzenia ustawowego obowiązku wypłaty 30% dodatku za pracę w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (tj. dyspozytornia medyczna i SOR/IP) oraz dodatku za pracę w porze nocnej, niedzielę i święta (65/45% z wyrównaniem od 01 lipca 2023 roku);
 • rozwiązanie problemu braku finansowania samorządu zawodowego ratowników medycznych w początkowej fazie jego działalności;
 • systemowe rozwiązanie problemu braku możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego przez osoby, które ukończyły studia po dniu wejścia życie ustawy z dnia z dnia
  1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2187), – zwanej dalej: „ustawą o zawodzie RM” i uzyskał dyplom do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • rozwiązanie problemu braku możliwości odbycia przeszkolenia, które umożliwia powrót do wykonywania zawodu ratownika medycznego do czasu ukonstytuowania się władz samorządu RM oraz do czasu utworzenia struktur zdolnych do realizacji zadania związanego opracowaniem programu przeszkolenia;
 • rozpoczęcie standaryzacji procesu udzielania medycznych czynności w zespołach ratownictwa medycznego;
 • rozpoczęcie wdrożenia wykorzystania mierników jakości udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w zakresie uwzględnia zawodu ratownika medycznego na stanowisku „kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego” oraz „zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego”;
 • nowelizację ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w zakresie dodania przepisów przejściowych związanych z przejęciem realizacji zadań przez przyszły samorząd ratowników medycznych w momencie jego ukonstytuowania oraz uzyskania zdolności przez organy samorządu do realizacji zadań ustawowych.
 • rozpoczęcie procesu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (m.in. rozpoczęcie procesu organizacji dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o jednolitą strukturę i organizację (wojewódzkie stacje ratownictwa medycznego)).

Ww. stanowisko zostało kierowane do Ministra Zdrowia.

Szerzej o I Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Zrzeszającym Ratowników Medycznych piszemy w artykule – TUTAJ.