Czytając komentarze naszego środowiska, które są zamieszczane w różnych mediach społecznościowych, widać duże oczekiwanie w zakresie zabezpieczenia socjalnego ratownika medycznego. Są to bardzo istotne rzeczy, które budują bezpieczeństwo pracy i przyszłości w tym bardzo trudnym zawodzie. Należy tutaj zaznaczyć, że Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, co do zasady jest Towarzystwem naukowym. Naszym priorytetem jest wspieranie środowiska w zabezpieczeniu prawnym, zarówno co do standardów wykonywania świadczeń, jak również ich optymalizacji zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. To domeną organizacji związkowych jest występowanie z propozycjami rozwiązań w przedmiocie wynagrodzeń, zabezpieczenia socjalnego itp. Jednak chcemy podkreślić, że będziemy wspierać wszelkie formy zabiegania różnych organizacji o lepszy byt ratownika medycznego. Nie mamy narzędzi, którymi dysponują organizacje związkowe, ale jesteśmy w stanie podejmować inne działania, które będą wzmacniały postulaty wysuwane przez środowisko.
Obecnie, jako Towarzystwo czekamy na rozpoczęcie debaty (konsultacje społeczne), nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Jest to bardzo oczekiwany przez środowisko akt prawny. Dzisiaj można tylko spekulować, jakie zapisy pojawią się w projekcie, który jest przygotowywany przez Resort Zdrowia.
W tym tygodniu nasze Towarzystwo składa w Ministerstwie Zdrowia projekt zmiany rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Zaproponowaliśmy kilka nowych rozwiązań. Najważniejszą zmianą jest zniesienie egzaminu na rzecz zaliczenia, dla kursu doskonalenia zawodowego, oraz nowa koncepcja jego realizacji. Kurs doskonalący ma być przypomnieniem wiedzy i podniesieniem doświadczenia, szczególnie w tych obszarach, w których personel wykonuje najrzadziej określone procedury. Ma też wskazywać nowości i standardy lub zalecenia w postępowaniu. Stąd proponujemy wprowadzenie trzech modułów: postępowanie z pacjentem dorosłym, postępowanie z pacjentem pediatrycznym oraz moduł ogólny. Proponowane zmiany dotyczą również przyporządkowania innych wag punktowych dla niektórych zakresów, oraz uznanie towarzystw naukowych w procesie kształcenia podyplomowego. Bardzo istotnym postulatem jest wniosek o obowiązkowe doskonalenie zawodowe dla wszystkich grup zawodowych działających w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne – również dla lekarzy systemu i pielęgniarek systemu. Chcemy by wszyscy byli traktowani w systemie tak samo.