Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) –  zostały zidentyfikowane wątpliwości interpretacyjnych zapisów ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, w zakresie wystawienia przez Ministra Zdrowia upoważnień do przetwarzania danych osobowych ze spisu ratowników medycznych, Członkowie KOSRM wystąpili do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedłożenie uzasadnienia dla stanowiska Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, które zostało zaprezentowane przez Pana Dyrektora Bydłonia – Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego podczas VIII posiedzenia KOSRM, w zakresie braku możliwości przekazania przez Ministra Zdrowia upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w spisie ratowników medycznych dla Członków KOSRM.

W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2187) brak jest jakichkolwiek przepisów regulujących kwestię przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych przez Członków KOSRM oraz osób obsługujących od strony administracyjno-technicznej ww. spis. Przepisy powyżej przywołanej ustawy nie wskazują ponadto kto jest administratorem danych będących w spisie ratowników medycznych, w tym także kto jest administratorem danych osobowych w tym spisie.

W związku z powyższym Członkowie KOSRM w trakcie prac nad przygotowaniem regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych KZRM we współpracy z Zespołem Ministerstwa Zdrowia wypracowali rozwiązanie, które zakłada wydanie przez Ministra Zdrowia – administratora danych osobowych w spisie ratowników medycznych, dla Członków KOSRM oraz osób obsługujących spis ratowników medycznych od strony administracyjno-technicznej stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zawartych w spisie ratowników medycznych.

Przedstawione podczas VIII posiedzenia KOSRM stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia i w konsekwencji powstała sytuacja braku możliwości przekazania Członkom KOSRM upoważnień do przetwarzania danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości uruchomienia spisu ratowników medycznych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jak informuje KOSRM w przypadku otrzymania odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia zamieścimy ją niezwłocznie w ramach odrębnej wiadomości.