Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego m.in. na podstawie art. 27b ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.) powołał Zespół ekspertów do:

 • opracowania i aktualizacji programu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa
  medycznego;
 • opracowania i aktualizacji programu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego;
 • opracowania i aktualizacji programu kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego;
 • opracowania kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego;
 • opracowania testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa
  medycznego.

W skład Zespołu weszli:

 • Pan Marcin Podgórski – Przewodniczący Zespołu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Pan Jakub Czarski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Pan Tomasz Draczyński – Sekretarz Zespołu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Pan Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Pani Anna Karman – przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia;
 • Pan Klaudiusz Nadolny – przedstawiciel Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Pan Michał Kucap – przedstawiciel Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Pan Wojciech Biela – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 • Pani Agnieszka Hryniewicz – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
 • Pan Grzegorz Jakubowski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 • Pan Przemysław Kander – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 • Pani Aneta Karsznia – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
 • Pan Robert Kozłowski – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Pan Arkadiusz Lech – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
 • Pan Maciej Maślanka – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • Pani Agnieszka Moll – przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
 • Pan Artur Rogowski – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
 • Pan Michał Skuciński – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
 • Pan Krzysztof Szabłowski – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • Pani Anita Szcześniewicz – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 • Pani Anna Salwierz – przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • Pan Łukasz Wrycz-Rekowski – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
 • Pan Maciej Świt – przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W pracach Zespołu mogą brać udział pracownicy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w charakterze członków wspierających.

Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem prac Zespołu.

Programy kursów powinny zostać opracowane przez Zespół w sposób umożliwiający ich uczestnikom, po ukończeniu kursu, uzyskanie umiejętności niezbędnych do realizacji określonych
przepisami obowiązującego prawa zadań, przez odpowiednio dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Przygotowane programy kursów Zespół przekaże do akceptacji Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

W przypadku zgłoszenia przez Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub ministra właściwego do spraw zdrowia uwag lub zastrzeżeń do opracowanych programów kursów, Zespół
przygotuje i przekaże do akceptacji Dyrektorowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego programy kursów, mając na uwadze zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ustawy z zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 2018 r. wprowadzającej zmiany w obszarze doskonalenia dyspozytorów medycznych zawarto następujące zapisy:

System doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w obecnym kształcie nie odpowiada potrzebom wynikającym z wprowadzenia SWD PRM, nie gwarantuje stosowania jednolitych procedur postępowania i pozostaje w rozbieżności ze zmieniającą się organizacją systemu PRM. Mnogość podmiotów prowadzących kursy nie sprzyja utrzymaniu ich należytej jakości. Istnieje więc potrzeba przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla dyspozytorów medycznych na poziomie centralnym, w połączeniu z aktualizacją programów kursów i nauczanych treści.

Kursy dla dyspozytorów medycznych powinny wzmacniać słabe strony obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniu oraz korygować najczęściej występujące błędy w postępowaniu. Konieczne jest stworzenie nowoczesnej bazy szkoleniowej ze sprzętem symulacyjnym i zmiennymi scenariuszami przebiegu poszczególnych zdarzeń, do przećwiczenia i przeanalizowania z uczestnikami szkolenia. Dyspozytorzy medyczni podkreślają potrzebę wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla osób stykających się w codziennej praktyce z tragicznym w skutkach zdarzeniami. Brakuje też nadzoru merytorycznego nad pracą dyspozytorów medycznych oraz systemu oceny jakości udzielanych przez nich świadczeń.”.

Czy ww. Zespół tworząc zapisy dla nowych programów kursów wyeliminuje znane problemy z dotychczasową realizacją kursów dla dyspozytorów medycznych jak również przyczyni się do lepszego przygotowania dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego do pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne?

Czy powstaną, tak jak zapisano OSR do ustawy, cykliczne (co najmniej raz w roku) szkolenia dla dyspozytorów medycznych czy znów skończy się na jednym kilkudniowym kursie raz na 3 lata okresu edukacyjnego – w skrajnych przypadkach raz na 6 lat (sytuacja dotyczy dyspozytora medycznego, który zrealizuje kurs doskonalący w styczniu pierwszego okresu edukacyjnego oraz w grudniu trzeciego roku drugiego okresu edukacyjnego) – czas pokarze…

Pierwsze posiedzenie ww. Zespołu odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2024 roku w Warszawie.