Zaledwie po 20 dniach od daty podpisania przez nową Minister Zdrowia Panią Izabelę Leszczynę tzw. “zarządzenia kompetencyjnego” nastąpiła jego zmiana. W dniu 1 lutego Pani Minister podpisała nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia (Dz. U. MZ z 2024 r. poz. 6) i dokonała szeregu zmian i przesunięć.

Zgodnie z treścią ww. dokumentu Pan Marek Kos – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań m.in. przez Departament Bezpieczeństwa – jest to kluczowy departament dla realizacji zadań przez Ministra Zdrowia w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Pan Minister dodatkowo realizuje m.in. następujące zadania:

  • jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
  • jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
  • jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów,
  • jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra,
  • nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez nadzorowane departamenty.

Marek Kos – Podsekretarz Stanu

Życiorys

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. W 2001 r. otrzymał tytuł specjalisty drugiego stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2004 r. stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Od 2014 r. ma tytuł specjalisty w zakresie zdrowia publicznego.

Ukończył MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (2018 r.) oraz MBA w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2023 r.)

Od 2019 roku był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz Adiunktem Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego UM w Lublinie. Jest wykładowcą z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego.

W latach 2012-2019 był dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, wcześniej – w latach 2006-2012 – pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych. W SPZOZ w Kraśniku był również kierownikiem specjalistycznej pracowni endoskopowej (2005-2006) oraz asystentem oddziału chirurgicznego.

W latach 1995-2004 był lekarzem zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

Był biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Lublinie (2002-2013) oraz lekarzem rzeczoznawcą Placówki Terenowej KRUS w Kraśniku (2000-2007).

W latach 2005-2010 oraz 2018-2022 był członkiem Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie.

Od 2014 r. jest radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Żonaty, ma trójkę dzieci.

Poniżej znajduje się pełna treść zarządzenia “kompetencyjnego” nowego Ministra Zdrowia.