Zgodnie treścią pisma z dnia 14 lutego 2024 r., znak: RKM.0210.3.2023.TJ, Pani Urszuli Demkow – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506).

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu wprowadzenia przez ustawę kompleksowej regulacji dotyczącej ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych, w ramach której przyjęto, że ratownik medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych, zaś ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe.

W ramach kształcenia podyplomowego ratownik medyczny ma prawo do stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo m.in. w kursach kwalifikacyjnych, których celem jest uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania, określonych w odrębnych przepisach, zadań zawodowych ratownika medycznego.

Zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych przewidziany w projekcie obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż wynikające z kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  • możliwości stwierdzania zgonu,
  • wykonywania badania USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • podawania krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych,
  • podawania szczepień ochronnych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 2077).

Zgodnie z ustawą uprawnienie do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych posiadają uczelnie kształcące na kierunku ratownictwo medyczne oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, które zapewniają realizację programu kursu kwalifikacyjnego, kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz bazę dydaktyczną dostosowaną do programu kursu.

Projekt rozporządzenia określa także w załączniku wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia rozporządzenia, co jest uzasadnione jak najszybszym wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań, które powinny wejść wżycie z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 22 czerwca 2023 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać w terminie do 5 marca 2024 r. na adres e-mail: janus.legislacja@mz.gov.pl 

Projekt ww. rozporządzenia wraz z przebiegiem procesu legislacyjnego jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12382004/katalog/13037495#13037495