W związku z narzuceniem obowiązku przez niektórych dysponentów stosowania przez ratowników medycznych „Zalecenia Zespołu Ekspertów ds. leczenia bólu u osób dorosłych w Zespołach Ratownictwa Medycznego typu P”, {Zalecenia Zespołu Ekspertów ds BÓL-1} Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wystąpiło z pismem w tej sprawie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nasze Towarzystwo jest zaskoczone, że zmusza się ratowników medycznych do prowadzenia terapii, która budzi wiele zastrzeżeń. Już w lipcu tego roku, nasza Rada Naukowa złożyła obszerne uwagi do tych zaleceń. Ponieważ resort zdrowia nie zorganizował jakiegokolwiek spotkania w tym temacie uważamy, że nie można wprost stosować algorytmu wynikającego z tego opracowania. Należy pamiętać, że z zapisu art. 11.2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wynika, że „Ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością”. Stąd zmuszanie ratownika medycznego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych na podstawie tak wprowadzonego zalecenia stoi w kolizji z uprawnieniem wynikającym z tego zapisu.

W otrzymanej odpowiedzi, {MZ.ROR.450.5.20.2018.MS_Leczenie_bólu} Ministerstwo Zdrowia jasno poinformowało nasze Towarzystwo, że przedmiotowe Zalecenia Zespołu Ekspertów (…), nie otrzymały akceptacji resortu zdrowia! Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia błędnie poinformowało nas, że Polskie Towarzystwo Badania Bólu odniosło się do naszych uwag. {Opinia PTBB do stanowiska PTRM} Jednak stanowisko to, było odpowiedzią do uwag kierowanych przez inną organizację. Uwag sporządzonych przez naszą Radę Naukową do tej chwili nikt nie zakwestionował.

W związku z tym informujemy środowisko ratowników medycznych, że wymuszanie przez pracodawców postępowania zgodnie z tym opracowaniem jest niezasadne.